Chính sách bảo mật

"Dữ liệu cá nhân": là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc đạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể và được quy định cụ thể tại Mục 2 của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

“Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân”: là cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, bao gồm tất cả các khách hàng cá nhân đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Ommani, người lao động của Ommani, cổ đông và/hoặc các cá nhân khác có phát sinh quan hệ pháp lý với Ommani.

1. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

  • Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này là một phần không thể tách rời và cần được đọc, hiểu thống nhất với các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện và các văn kiện khác được xác lập giữa Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và Ommani.
  • Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này có thể được Ommani cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được Ommani đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Ommani (ommani.vn) và/hoặc thông báo đến Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân thông qua các phương tiện phù hợp khác của Ommani.
  • Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này được giải thích theo các chính sách của Ommani liên quan tới bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ommani, xác lập các thỏa thuận và/hoặc cho phép Ommani xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các quy định được đề cập tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ.
  • Khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một bên thứ ba là cá nhân khác cho Ommani, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp thông tin đầy đủ và có được sự đồng ý/chấp thuận hợp pháp của bên thứ ba là cá nhân đó để Ommani xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích được nêu tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này 

2. Cam kết của Ommani

  • Ommani xử lý và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện khác xác lập với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân.
  • Ommani thu thập Dữ Liệu Cá Nhân với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích đã nêu tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Ommani luôn áp dụng và cập nhật các biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo tính an toàn dữ liệu của Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả việc các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc trái pháp luật và/hoặc sự phá hủy, mất, thiệt hại cho Dữ Liệu Cá Nhân.
  • Ommani lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài các nguyên tắc nêu trên, Ommani cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu từng thời kỳ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 0981 009 299, hoặc gửi vào hòm thư: info@ommani.vn để Ommani được tư vấn và giải đáp giúp bạn.

scrollTop